Android 10 เริ่มมีตัวเลือกสั่งให้เก็บข้อมูลแอป หลังกด Uninstall เป็นบางแอปพลิเคชัน


อ้างอิงเว็บไซต์ Android Police ได้รายงานว่ามีบางแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android 10 สามารถเลือกให้บันทึกไฟล์ของแอปไว้ หลังกดสั่ง Uninstall

ตัวเลือกดังกล่าวจะปรากฏขึ้น หลังผู้ใช้งานสั่ง Uninstall แอปพลิเคชัน “บนหน้า home screen หรือ app settings” แล้วต่อมาก็จะมีหน้าต่างเลือกว่าจะ Uninstall แอปนี้หรือไม่ ? พร้อมถามว่าจะเก็บข้อมูล และแสดงปริมาณเนื้อที่ที่ยังคงเหลืออยู่

Androidอย่างไรก็ตาม คำสั่งเก็บข้อมูลไฟล์ หลังกด Uninstall จะไม่สามารถใช้งานได้หากสั่งลบแอปพลิเคชันผ่าน Google Play Store และระบบดังกล่าวยังเปิดใช้งานเพียงบางแอปเท่านั้น อย่างเช่น WhatsApp กับ ASR Voice Recorder ซึ่งก็คาดว่าระบบดังกล่าวจะรองรับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากขึ้นในอนาคต